hlavní logo 555 508 955

recepce

hlavní logo
Hotel

 

Restaurace

 

EN
uvodni_foto_obsah.jpg

 

Reklamační řád


Pro poskytování služeb lázní/hotelu LV

Tento dokument informuje o způsobu uplatňování nároků klienta státního podniku Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, IČO: 14450216, se sídlem č. p. 6, Karlova Studánka, 793 24, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 481 (dále jen „lázně“), vyplývajících z odpovědnosti lázní za vady poskytnuté služby nebo prodaného zboží, včetně podmínek uplatnění rozporu se smlouvou (dále jen „reklamace“) a jejich vyřizování.

Uplatňování vad poskytnutých zdravotních služeb a služeb souvisejících se řídí Postupem pro příjem a řešení stížností.

1. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Lázně odpovídají za to, že služba nebo věc nemá vady. Zejména lázně odpovídají za to, že věc v době jejího dodání, resp. služba v době jejího poskytnutí:

 • má vlastnosti, které byly ujednány; chybí-li takové ujednání, pak takové vlastnosti, které lázně (nebo výrobce věci) popsal nebo které klient očekával s ohledem na povahu služby/zboží a na základě reklamy;
 • se hodí k účelu, pro který její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se služba/věc tohoto druhu obvykle používá;
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Klient je povinen při přijetí služby či převzetí věci zkontrolovat řádnost plnění.

Lázně neodpovídají za vady služby poskytované klientům cestovních kanceláří či obdobných poskytovatelů, jsou-li tyto vady důsledkem podání chybné nebo klamavé informace klientovi ze strany tohoto poskytovatele.

2. UPLATŇOVÁNÍ A PŘÍJEM REKLAMACÍ

 • Reklamace klienta musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 • Reklamaci lze uplatnit ve lhůtách stanovených obecně závaznými právními předpisy pro uplatnění práva z odpovědnosti, za vady při převzetí zboží či poskytnutí služby, a to nejpozději do uplynutí těchto lhůt.
 • Jde-li o spotřební zboží se stanovenou dobou použitelnosti či minimální trvanlivosti, nebo poskytly-li lázně nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost plnění, je klient povinen tyto vady reklamovat a uplatnit nejpozději do uplynutí takto stanovených lhůt.
 • Klient je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
 • Lázně neodpovídají za zvětšení rozsahu vady či z ní vzniklé škody, pokud klient službu nebo zboží užívá, ačkoliv o vadě ví a tuto z důležitého důvodu nereklamuje. Vadu kvality či množství stravy lze uplatnit před jejím zkonzumováním, jinak se klient vystavuje riziku neprokázání vady.
 • Klient uplatňuje reklamaci formou písemného oznámení nebo osobně na místě určeném pro příjem reklamací, kde bude pověřeným pracovníkem sepsán protokol o přijaté reklamaci.
 • Při uplatnění reklamace je klient povinen uvést jméno, příjmení, adresu, popis vady nebo způsob, jakým se vada projevuje, požadovaný způsob vyřízení reklamace a podle možnosti vadu skutkově a důkazně doložit. Současně je klient povinen předložit doklad o zakoupené službě, příp. zboží, jejichž vadu reklamuje.
 • Lázně přijímají reklamaci na příslušné provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb. Místem příjmu reklamace hotelových služeb lázní je recepce lázeňského domu Libuše (č. p. 1 Karlova Studánka).

3. VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

 • Pověřený pracovník lázní rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace klientem, pokud nebude s klientem dohodnuta lhůta delší. Marné uplynutí se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 • Klient je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména tím, že podá úplné informace, předloží doklady prokazující skutkový stav, apod.
 • Lázně písemně sdělí klientovi způsob vyřízení reklamace a dobu trvání opravy, jakož i důvod případného zamítnutí reklamace.
 • V případech, kdy je reklamace posouzena zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby či reklamovaného zboží nebo v případech, kdy je možné i poskytnutí náhrady služby či výměny zboží.
 • V případech, kdy se reklamace týká závady pokoje technického charakteru, kterou nelze odstranit v běžných termínech, bude reklamace vyřízena přestěhováním klienta na jiný pokoj.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Klient-spotřebitel má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web. adresa: www.adr.coi.cz. V případě služeb lázní v oblasti energetiky je tímto subjektem Energetický regulační úřad, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, e-mail: podatelna@eru.cz, web. adresa: www.eru.cz. U smluv uzavřených prostřednictvím internetových stránek nebo jiného elektronického prostředku může klient-spotřebitel rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na web. adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Tento reklamační řád vstupuje v účinnost dnem 2020-01-01.

Ing. Jan Poštulka, ředitel podniku

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik